13.06.2022

Centrum Spraw Międzynarodowych - struktura i zadania


Na podstawie Zarządzenia Rektora Nr. 32/2022 z dniem 1 maja 2022 została utworzona nowa jednostka, Centrum Spraw Międzynarodowych, która przejmie zadania Działu Współpracy z Zagranicą.

Centrum Spraw Międzynarodowych jest jednostką administracyjną, organizującą, realizującą
i koordynującą sprawy związane ze współpracą międzynarodową prowadzoną przez AGH.
Nadzór nad działalnością CSM sprawuje Prorektor ds. Współpracy, prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski.
Działalnością CSM kieruje Dyrektor, mgr inż. Marta Foryś.

W strukturze CSM AGH wyodrębniono następujące komórki organizacyjne:

a) Sekcja Umów i Projektów Międzynarodowych (SUPM),
b) Sekcja Relacji Międzynarodowych (SRM),
c) Sekcja Wymian Międzynarodowych (SWM),
d) Biuro Centrum Spraw Międzynarodowych (BCSM).

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych CSM są szczegółowo opisane w Regulaminie Centrum Spraw Międzynarodowych w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 32/2022 Rektora AGH z dnia 9 maja 2022 r.