Biuro podróży, z którym AGH współpracuje

Zasady zakupu biletów lotniczych w AGH, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Od dnia 11 maja 2015 roku, na mocy zawartej umowy, Uczelnia powierzyła Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, realizację zadań związanych ze świadczeniem usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów lotniczych pracownikom, doktorantom, studentom i innym osobom wskazanym przez AGH.

1. Przedmiot umowy obejmuje:

a)   świadczenie usług w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży biletów lotniczych  na trasach krajowych i zagranicznych, w tym także u przewoźników tzw. ”Tanich linii lotniczych”;

b)   świadczenie dodatkowych usług na indywidualne życzenie Zleceniodawcy 
w zakresie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego (turystycznego), rezerwacji samochodu na wynajem, rezerwacji hoteli;

c)  świadczenie usług pośrednictwa wizowego związanych z planowaną podróżą;

d)  organizowanie usług transportu na i z lotniska, ograniczone do lotnisk      Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice;

2. Zamówienie na bilet lotniczy można składać pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie w Fundacji dla AGH, w terminie możliwie najdłuższym przed mającą się odbyć podróżą, pozwalającym na uzyskanie najbardziej korzystnych stawek i taryf, nie później jednak niż na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletu. Zamówienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby podróżującej, termin, miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz klasę przelotu.

3. Pracownik Fundacji zobowiązany jest w terminie do dwóch godzin od złożonego zamówienia  przesłać  Zamawiającemu propozycję połączeń. Czas dwóch godzin powinien mieścić się w  godzinach pracy Biura Biletów Lotniczych Fundacji – pon.-pt. 8:00 – 16:00.

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą rezerwację i akceptuje ją drogą elektroniczną podając jednocześnie adres  dostarczenia faktury w AGH 
(np. wydział, katedra).

5. Potwierdzenia rezerwacji biletu lotniczego dokonują:

a)  przy delegacjach zagranicznych – DWZ na zapytanie Fundacji na podstawie  złożonego wniosku .

b)   Przy delegacjach krajowych – jednostka delegująca, poprzez przesłanie do Fundacji skanu delegacji pracownika.

Uwaga!

Potwierdzenie rezerwacji biletu oznacza deklarację zapłaty należności po wystawieniu faktury przez Fundację.

6. Fundacja po otrzymaniu potwierdzenia wystawia bilet elektroniczny i przesyła go na adres wskazany przez Zamawiającego. W przypadku, gdy nie ma możliwości wystawienia biletu elektronicznego Fundacja dostarcza bilet w formie papierowej na wcześniej ustalony adres na terenie AGH.

7. Po wystawieniu biletu elektronicznego lub w formie papierowej Fundacja wystawia fakturę i dostarcza ją pod wcześniej ustalony adres na terenie AGH.

8. Kupującemu przysługuje prawo porównania cen biletów lotniczych oferowanych przez  Fundację dla AGH z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura i przewoźników. 

Warunkiem rozliczenia zakupu biletów lotniczych w innym biurze lub bezpośrednio u przewoźnika jest przedłożenie korzystniejszej oferty cenowej na kupowane bilety od oferty złożonej przez Fundację dla AGH.

Uwaga!

Jeżeli wartość szacunkowa planowanych do nabycia jednorazowo biletów lotniczych lub wartość szacunkowa zamówienia obejmującego swoim zakresem oprócz biletów lotniczych usługi dodatkowe (np. opłatę za hotel, opłatę za transport na lotnisko) przekracza równowartość 30 000 euro, konieczne jest złożenie wniosku do DZP o uruchomienie postępowania przetargowego.

W razie wątpliwości, szczegółowych informacji w zakresie ustalania wartości szacunkowej zamówień udziela Dział Zamówień Publicznych. Informacje dotyczące szacowania dostępne są również na stronie dzp.agh.edu.pl w zakładce pn.: „Dla Jednostek AGH”. 

W przypadku sytuacji awaryjnych podczas podróży do dyspozycji jest całodobowy numer telefonu   +48 604 340 069  pracownika Fundacji dla AGH.

Osoby kontaktowe w DWZ:

Monika Nowicka tel.:+48 12 617 49 72; e-mail: mono@agh.edu.pl