Sekcja Umów i Projektów Międzynarodowych

Do   zakresu   działalności    Sekcji    Umów    i    Projektów    Międzynarodowych    należy w szczególności:

 • koordynacja, ewidencja i obsługa administracyjna porozumień o współpracy oraz umów, mających za przedmiot wspólne kształcenie pomiędzy AGH a zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjami międzynarodowymi,
 • rekomendowanie  działań,  optymalizujących  aktywność  w  zakresie  podpisywania i realizowania umów AGH z zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjami międzynarodowymi,
 • wsparcie Koordynatorów AGH ds. Współpracy w zakresie nawiązywania i realizowania współpracy z zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego,
 • udział w zagranicznych misjach i targach edukacyjnych w zakresie nawiązywania współpracy akademickiej,
 • opracowywanie wybranych wniosków aplikacyjnych mających za przedmiot działania wspierające proces umiędzynarodowienia Uczelni,
 • realizacja i rozliczanie finansowe projektów, koordynowanych przez Centrum,
 • obsługa finansowa spraw, związanych ze współpracą z zagranicą,
 • inicjowanie i realizacja postępowań przetargowych w zakresie zamówień dokonywanych na potrzeby realizacji zadań CSM,
 • obsługa administracyjna Rektorskiej Komisji ds. Współpracy i Rozwoju,
 • ewidencja zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych, dotyczących spraw obsługiwanych przez Centrum oraz prowadzenie monitoringu i kontroli ich respektowania przez jednostki Uczelni,
 • archiwizacja dokumentacji, związanej z realizowanymi przez Sekcję zadaniami,
 • opracowanie bieżącej i okresowej sprawozdawczości dotyczącej działalności Sekcji.