Deklaracja dostępności Centrum Spraw Międzynarodowych

Centrum Sprawy Międzynarodowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Spraw Międzynarodowych 

 • Data publikacji strony internetowej: 01.04.2016
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.07.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. W nowych produkcjach filmowych przewidziano zastosowanie napisów.
 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
 • Opublikowane zdjęcia nie mają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 19.07.2022
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.07.2022

Deklarację sporządzono na podstawie oceny samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Stępniowska
 • E-mail: mstep@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617 51 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prorektor ds. Współpracy
 • Adres: al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków
 • E-mail: prorektor.wspolpraca@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617 20 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby Centrum Spraw Międzynarodowych

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Mickiewicza 30 (pawilon C-1). Przy wejściu do budynku znajdują się schody oraz rampa dla osób poruszających się na wózkach. Centrum Spraw Międzynarodowych znajduje się na I piętrze budynku.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

  Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów.
  Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek wyposażony jest w windę osobową dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

  W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  Na parkingu wewnętrznym, bezpośrednio przy wejściu do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

  Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
  Strona: bon.agh.edu.pl
  E-mail: bon@agh.edu.pl
  Telefon: +48 12 617-46-30