CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies jest pierwszym programem współpracy wielostronnej w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Program CEEPUS został powołany do życia w 1993 roku.

Od 2004 roku obowiązuje  Porozumienie CEEPUS II, którego stronami są Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry oraz Bośnia i Hercegowina, a od 2011 roku, kiedy to zawarte zostało porozumienie CEEPUS III, również Kosowo (Uniwersytet w Prisztinie) oraz Mołdawia.

W ramach Programu CEEPUS:

  • tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów,
  • przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki,
  • prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczne

Podstawowym celem Programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących Stronami Porozumienia.

Charakterystyka programu:

  • brak transferu pieniędzy (tzw. współpraca bezdewizowa) – każdy kraj uczestniczący zabezpiecza odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej,
  • do obsługi wykorzystywane są istniejące jednostki/komórki organizacyjne, w strukturach których wyodrębniane są tzw. Krajowe Biura Programu CEEPUS (NCO)
  • w sytuacji, kiedy szkoła wyższa wchodzi do projektu jako uczelnia partnerska, wyznaczani są koordynatorzy, którzy ustalają „ruch osobowy” wewnątrz danego projektu, w ramach przyznanych limitów stypendialnych.

W ramach programu CEEPUS dostępne są stypendia dla studentów, którzy ukończyli minimum I rok studiów (mogą w nim brać udział studenci I,II i III stopnia) oraz nauczyciele akademiccy.

Istnieją dwie możliwości wymiany dla studentów i pracowników:

I. w ramach sieci uczelni – miejsca przydzielane przez komisję międzynarodową.

II. w ramach puli Freemover – miejsca dodatkowe, przyznawane poza siecią;

Wyszukiwarka sieci akademickich, w których uczestniczy AGH w ramach CEEPUS znajduje się na stronie https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

 

KONTAKT

Szczegółowych informacji oraz pomocy w przystąpieniu do sieci CEEPUS udziela:

Polskie Biuro CEEPUS
mgr Michał Skowroński
e-mail: mskow@men.waw.pl, ceepus@buwiwm.edu.pl
Polskie Biuro CEEPUS (National CEEPUS Office - NCO-PL)
ul. Smolna 13 00-375 Warszawa
tel.: 826 74 34, fax: 826 28 23

http://www.ceepus.info/