Formalności w DWZ

Przed wyjazdem

Po uzyskaniu akceptacji ze strony  AGH oraz  uczelni goszczącej, pracownik przygotowuje:

Wniosek na wyjazd za granicę (Informacje o sposobie przygotowania wniosku znajdują się na stronie http://dwz.agh.edu.pl w zakładce „Tryb składania wniosku „).

Do formularza wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

  • Letter of Award” (przyznanie stypendium)
  • Program wykładów

W/w dokument należy złożyć przed wyjazdem za granicę do DWZ, budynek C1(pok. 109)

 

Po powrocie

Rozliczenie kosztów służbowego wyjazdu zagranicznego  należy zrobić w serwisie wniosków, który znajduje się na stronie: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl (informacje na stronie http://dwz.agh.edu.pl w zakładce „Rozliczenie wyjazdu”).

W Dziale Współpracy z Zagranicą (budynek C-1) należy  złożyć:

1. Formularz Rozliczenia kosztów służbowego wyjazdu zagranicznego 

2. Formularz Rozliczenia kosztów podróży w celu realizacji zadań statutowych dla AGH zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 56/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie    zasad realizacji w czasie podróży zadań statutowych dla AGH przez osoby niebędące pracownikami Uczelni wraz z załącznikami:

  • CEEPUS Letter of Confirmation - list potwierdzający pobyt na uczelni zagranicznej(formularz ten drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji)
  • Mobility Report Teacher, (formularz ten drukowany jest z systemu w ramach konkretnej aplikacji),
  • bilety  (razem z wyceną podróży na danej trasie z dowolnego biura podróży lub PKP).

Koszty podróży na stypendium obywateli RP podlegają refundacji przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Zwrot kosztów podróży w ramach Programu CEEPUS pracownik może otrzymać tylko do limitu kosztów  najtańszym środkiem transportu. Informacja w zakładce  „Zasady refundacji”(link)

W/w dokumenty dot.  refundacji kosztów należy złożyć do DWZ, budynek C-1, pok. 109 w terminie najpóźniej do 7 dni po odbyciu stypendium .

Noty obciążeniowe winny być wystawione przez Uczelnię najpóźniej do 14 dni po odbyciu stypendium.

Niekompletne lub przesłane po terminie noty obciążeniowe (faktury) do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej  nie będą realizowane.

Uczelnia obciąża Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej kosztami przejazdu do i z miejsca odbywania stypendium według zasad finansowych obowiązujących w programie CEEPUS.