Informacje dla Koordynatora-Partnera

1) Koordynator-Partner wystawia i nadzoruje obieg dokumentów oraz nadzoruje przebieg spraw organizacyjnych związanych z odbywaniem staży zarówno w kraju jak i za granicą.

2) Po zakończeniu roku akademickiego przesyła do NCO-PL w terminie do dnia  15 września „Network Report” (wypełniony w języku angielskim w  1 egzemplarzu wydruk z Systemu CEEPUS).

3) Przesyła sprawozdanie z przebiegu funkcjonowania całego projektu w danym roku akademickim (w języku polskim). Sprawozdanie to winno zawierać:

  • informację, czy dany projekt był realizowany zgodnie z jego założeniami,
  • informację o podjętych (ukończonych) inicjatywach (spotkania, publikacje itp.),
  • informację o zabezpieczeniu warunków odbywania stypendium zgodnie z założeniami Programu,
  • zbiorcze listy stypendystów polskich jak i zagranicznych, którzy zrealizowali staż w bieżącym roku akademickim z uwzględnieniem imienia i nazwiska, kraju wysyłającego i przyjmującego, kwoty osobomiesięcy oraz kategorii wykorzystania powyższej kwoty ( Student – Teacher).

4) W przypadku wyjazdów i przyjazdów studentów preferowane winny być pobyty semestralne (zgodnie z decyzją Joint Committee of Ministers Prague 1999), w przypadku pobytów krótszych aplikacja winna (w pkt.4) zawierać wyjaśnienie.

5) Koordynatorzy-Partnerzy  zobowiązani są do przestrzegania zasad Programu CEEPUS  min. w kwestii czasu i ilości pobytów w danym kraju:

  • studenci i/lub studenci studiów doktoranckich (z limitu „Student”)
    10 miesięcy w jednym w roku akademickim z zastrzeżeniem  minimum 3 miesięcznego pobytu w przypadku studentów (undergraduates);
  • pracownicy naukowi ( z limitu „Teacher”)
    pobyty wielokrotne w przypadku wyższej konieczności (cel programu), nie przekraczające jednak 10 osobomiesięcy w skali roku, minimalny okres pobytu tydzień wraz z 6 godzinami wykładowymi.

6) Wszelkie zmiany dotyczące stypendystów (rezygnacje, zamiany osób itp.)  winny odbywać się za zgodą NCO-PL.

7) Koordynator-Partner zobowiązany jest do dnia 15 grudnia przesłać na adres NCO-PL pisemną informację o planowanym wykorzystaniu (lub zwolnieniu) kwoty osobomiesięcy stypendialnych  przydzielonych na przyjęcia stypendystów. W przypadku nie ustosunkowania się do powyższego obowiązku, wolna kwota przechodzi do bezpośredniej dyspozycji NCO-PL.

8) Wszelkie dokumenty nadsyłać należy na adres NCO-PL.

Istnieje możliwość przesłania wszelkich druków CEEPUS i NCO-PL w formie elektronicznej poprzez e-mail. Zapotrzebowanie na powyższe druki składać należy na adres  ceepus@buwiwm.edu.pl

Biuro Uznawalności Wykształcenia
I Wymiany Międzynarodowej
Polskie Biuro CEEPUS
00-375 Warszawa ul. Ogrodowa 28/30
Tel.: 393-38-17, 393-38-19 Fax: 826-28-23

Formularze druków CEEPUS i NCO-PL udostępniamy w formie plików.zip:

http://buwiwm.edu.pl/informacje-ogolne/