Jak założyć Sieć Akademicką?

Przystąpienie do programu CEEPUS nie wymaga skomplikowanych zbiegów. CEEPUS nie obejmuje działalności badawczej i rozwoju technologicznego.

Podstawowym celem Programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących Stronami Porozumienia. Główną działalnością CEEPUS są sieci uniwersytetów najlepiej prowadzących do wspólnych dyplomów, zwł. wspólnych programów doktoranckich.

Informacje o możliwości realizacji Sieci Akademickich są zamieszczane na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (w miesiącu listopadzie poprzedzającym rok akademicki) pod adresem: www.buwiwm.edu.pl (w zakładce CEEPUS).

WARUNKI   OGÓLNE

1. Sieć Akademicka powinna składać się  z co najmniej trzech uczelni różnych państw – sygnatariuszy porozumienia CEEPUS, na zasadach określonych na stronie www.ceepus.info

2. Jednostki uczelni aplikujące o pełnienie funkcji koordynatora lub prolongowanie istniejącej już sieci powinny spełnić następujące warunki:

  • aplikujący koordynator na Wydziale AGH powinien wraz z partnerami zarejestrować się (lub prolongować istniejącą sieć na podstawie przyznanych haseł dostępowych)                 w Elektronicznym Systemie Rejestracji Sieci (Network Application) na stronie www.ceepus.info oraz wypełnić „Network Application Form” oraz listy intencyjne     „ Letter of Intent” i „Letter of Endorsment”
  • w tym celu niezbędne jest posiadanie przez aplikującego koordynatora dostępu do sieci Internet oraz własnego adresu poczty elektronicznej.
  • Sieć Akademicka powinna mieć wyraźnie sformułowany program, umieszczony w odpowiednich punktach aplikacji( w języku angielskim w aplikacji jak i w polskim jako oddzielny dokument).Długookresowy opis programu (Long Program Description) stanowi integralną część aplikacji. Opis ten musi być dołączony do oryginału aplikacji przekazywanej do Polskiego Biura CEEPUS – przesłany winien być w formie dwóch (wersja polska i angielska) nie skompresowanych plików zapisanych na nośniku elektronicznym (CD/DVD).
  • w sytuacji, kiedy AGH wchodzi do projektu jako uczelnia partnerska, Dziekan Wydziału wyznacza  Koordynatora, który ustala „ruch osobowy” wewnątrz danego projektu, w ramach przyznanych limitów stypendialnych.
  • Wyjazdy studentów i pracowników w ramach Sieci Akademickich są administrowane przez Koordynatora na Wydziale.

 

PROCEDURA PODPISANIA DOKUMENTÓW W DWZ

1. Aplikację „Network Application Form” (kopia) oraz wypełnione formularze  Letter of Intent” i „Letter of Endorsment”(3 egzemplarze) zatwierdzone podpisem przez Dziekana Wydziału należy złożyć do DWZ ,budynek C-1 , pok.109) najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem złożenia aplikacji do Polskiego Biura CEEPUS.

Listy intencyjne ze strony AGH podpsuje Prorektor do Spraw Współpracy.

2. W  przypadku prolongaty Sieci Akademickiej wymagane jest dostarczenie do DWZ aktualnych druków ” Letter of Intent” i „Letter of Endorsement” oraz informacji o zmianach dokonanych w prolongowanej aplikacji sieci wg. w/w zasad.

3. Dział Współpracy z Zagranicą przesyła informacje do Koordynatora aplikującego na Wydziale  o podpisaniu listów intencyjnych przez Prorektora ds. Współpracy.

4. Listy intencyjne podpisane przez  Prorektora ds. Współpracy należy odebrać z DWZ, budynek C-1 , pok.109.

 

PROCEDURA PRZESŁANIA APLIKACJI  DO POLSKIEGO BIURA CEEPUS

1. Koordynator (aplikujący na Wydziale) przesyła „Network Application Form” (kopia z aplikacji Network Application) w języku angielskim – do Polskiego biura CEEPUS.

2. Aplikacja powinna zawierać  wszystkie oryginały ”Letter of Intent” i „Letter of Endorsment”(zawarte w aplikacji) zarówno macierzystej uczelni, jak i współpracujących, na zasadach określonych na stronie www.ceepus.info

3. W  przypadku prolongaty sieci akademickiej wymagane jest jedynie przesłanie aktualnych druków ” Letter of Intent” i „Letter of Endorsement” oraz informacji o zmianach dokonanych w prolongowanej aplikacji sieci wg. w/w zasad.

KRYTERIA OCENY APLIKACJI

Złożone aplikacje na poziomie narodowym ocenia Komisja Narodowa powołana przez BUWiWM oraz Komisja Międzynarodowa CEEPUS.

Przy ocenie aplikacji komisje biorą m.in. pod uwagę

  • tematykę (zagadnienie wiodące) aplikującej sieci akademickiej – na podstawie długoterminowego opisu programu,
  • proporcje wymawiany pracowników naukowych i studentów,
  • liczbę partnerów uczestniczących w programie,
  • możliwość korzystania z zajęć w językach obcych

W terminie do 15 stycznia (roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres) należy  zarejestrować (prolongować) Sieć Akademicką oraz przesłać oryginały aplikacji  na adres Polskiego Biura CEEPUS.

 

KONTAKT

Szczegółowych informacji oraz pomocy w przystąpieniu do sieci CEEPUS udziela:

Polskie Biuro CEEPUS
mgr Michał Skowroński
e-mail: mskow@men.waw.pl, ceepus@buwiwm.edu.pl
Polskie Biuro CEEPUS (National CEEPUS Office - NCO-PL)
ul. Smolna 13 00-375 Warszawa
tel.: 826 74 34, fax: 826 28 23

Wyszukiwarka sieci akademickich, w których uczestniczy AGH w ramach CEEPUS znajduje się na stronie https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowych

Centralnego Biura CEEPUS www.ceepus.info

Polskiego Biura CEEPUS http://buwiwm.edu.pl/informacje-ogolne/