Wyjazdy pracowników

W ramach programu CEEPUS dostępne są stypendia dla pracowników

I. w ramach sieci uczelni – miejsca przydzielane przez komisję międzynarodową.

Sieci obejmują porozumienie uczelni z min. 3 krajów partnerskich, które współpracują ze sobą w ramach danej dziedziny.

W sytuacji, kiedy AGH wchodzi do projektu jako uczelnia partnerska, Dziekan Wydziału wyznacza  Koordynatora Wydziałowego, który ustala „ruch osobowy” wewnątrz danego projektu, w ramach przyznanych limitów stypendialnych.

CEEPUS oferuje nauczycielom akademickim:

pobyty wielokrotne w przypadku wyższej konieczności (cel programu), nie przekraczające jednak 10 osobomiesięcy w skali roku, minimalny okres pobytu tydzień (5 dni roboczych ) wraz z 6 godzinami wykładowymi

Program pobytu musi zostać ustalony ze stroną przyjmującą bezpośrednio przez pracownika jeszcze przed wyjazdem. Dokumenty ze strony AGH powinny być podpisane przez  Dziekana Wydziału.

APLIKACJA ON LINE

Wprowadzanie i edycja aplikacji:

Aplikant zakłada swoje konto w serwisie CEEPUS na stronie www.ceepus.info

 – jednorazowo. Warunkiem prawidłowego działania systemu jest min. podanie przez kandydata prawidłowego i aktywnego adresu e – mailowego.

 Aplikacja wprowadzona powinna zostać do systemu CEEPUS III przez osobę zainteresowaną po zalogowaniu się na swoje konto. Kandydat wprowadza swoją aplikację poprzez komendę „Registry New Mobility.” Po wprowadzeniu aplikacji kandydat ma możliwość wydrukowania jej z systemu.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: „Procedura kierowania stypendystów polskich na staże zagraniczne”.(link )  www.ceepus.info,  http://buwiwm.edu.pl/informacje-ogolne/

II. w ramach puli FREEMOVER – miejsca dodatkowe, przyznawane poza Siecią Akademicką

Stypendia CEEPUS mogą być przyznawane także poza Sieciami Akademickimi, w ramach puli  FREEMOVER, pod warunkiem uzyskania przez kandydata zgody  od uczelni przyjmującej.

Stypendia FREEMOVER przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III. Minimalny okres pobytu: nauczyciele akademiccy 1 miesiąc

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS.

Do aplikacji należy dołączyć:

  • zgodę z instytucji przyjmującej (na formularzu "Letter of Acceptance")
  • dwa listy polecające od pracowników naukowych (profesorów) z uczelni
  • delegującej (na formularzu "Letter of Recommendation")
  • zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci na formularzu "Letter of Recommendation")
  • krótki opis (plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).

Kopie wypełnionych elektronicznie aplikacji (wydruk z systemu CEEPUS III) wraz z załącznikami (komplet oryginalnych dokumentów zawiera aplikację plus załączniki- w języku angielskim) należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu, na adres Polskiego Biura CEEPUS.

Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS.

 Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: „Procedura kierowania stypendystów polskich na staże zagraniczne”. www.ceepus.info,  http://buwiwm.edu.pl/informacje-ogolne/