Zasady refundacji

1) Stypendia Programu CEEPUS są „całościowe” to znaczy w kwocie stypendium zawierają się koszty utrzymania, zakwaterowania i ubezpieczenia w trakcie pobytu stypendysty. Kwoty stypendialne reguluje aktualna Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2) Uczelnia pokrywa koszty przejazdu stypendystów na stypendium poza granicami kraju (najtańszym środkiem transportu – bilet II kl. PKP) transport innymi środkami wymaga pisemnej zgody NCO – Polska.

3) Zgodę na zmianę środka transportu udziela się przed realizacją stypendium na podstawie pisemnego wniosku stypendysty z załączonymi oficjalnymi wycenami transportu na danej trasie. Wnioski składać można poprzez e-mail, fax, pismo, zawierać muszą jednak oficjalne i aktualne wyceny.

4) Koszty stypendium w przypadku cudzoziemców jak i podróży na stypendium obywateli RP podlegają refundacji przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (lub inną placówkę w przypadku uczelni nie podlegających MNiSW). BUWiWM pokrywa jedynie realnie poniesione koszty transportu potwierdzone kopiami biletów lub innymi rachunkami załączonymi do not – obciążeń.

5) Odpowiednia jednostka uczelni wystawia notę obciążeniową po uzyskaniu wszystkich dokumentów zarówno od stypendysty powracającego ze stypendium jak i Koordynatora – Partnera jeśli chodzi o cudzoziemca.

Nota za stypendystę polskiego winna zawierać:
Imię i nazwisko stypendysty, numer sieci i rok akademicki w ramach którego prowadzone było stypendium, termin odbycia wraz z wyszczególnieniem państwa docelowego.

Ponadto do noty dołączone winny być takie dokumenty jak:

  • „Letter of Confirmation” – dostarczony przez stypendystę (kopia podpisana przez zagranicznego Koordynatora-Partnera).
  • Kopię systemowego Raportu „Teacher – Student Report” – otrzymany od stypendysty.
  • Kopie biletów.

NCO Polska przyjmuje jedynie kopie Lettrer of Confirmation i Report  generowane  z systemu.

Nota obciążeniowa za stypendystę zagranicznego winna zawierać:
Imię i nazwisko stypendysty, numer sieci i rok akademicki w ramach którego prowadzone było stypendium, termin wizyty oraz kraj pochodzenia stypendysty.

Ponadto do noty dołączony winien być dokument:

  • „Letter of Confirmation” – dostarczony przez uczelnianego Koordynatora–Partnera Programu CEEPUS, w ramach którego prowadzone było stypendium.

NCO Polska przyjmuje jedynie kopie Lettrer of Confirmation generowane  z systemu.

6) Noty obciążeniowe wystawiane winny być do 14 dni po odbyciu stażu zarówno w przypadku stypendystów polskich jak i zagranicznych.

7) Wystawienie noty bez wymaganych załączników możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku gdy powyższe dokumenty przesłane zostały w ciągu 14 dni od sfinalizowania stażu bezpośrednio przez stypendystę  lub jego Koordynatora- Partnera do NCO-PL.

8) Niekompletne lub przesłane po terminie noty (faktury) obciążeniowe  nie będą realizowane.

Uwaga! Uczelnie nie podlegające MNiSW:

Noty obciążeniowe wraz z załącznikami przesyłać należy do odpowiednich placówek nadzorujących Program CEEPUS. Do NCO–PL przesłane zostać powinny tylko kopie załączników jw.

 http://buwiwm.edu.pl/informacje-ogolne/