Przyjęcie cudzoziemca

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioski o przyjęcie cudzoziemca należy wypełniać w serwisie wniosków,

który znajduje się na stronie: https://wnioski.dwz.agh.edu.pl

Złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować i złożyć w Centrum Spraw Międzynarodowych AGH (pawilon C-1, I piętro, pok. 108), w dwóch egzemplarzach, przynajmniej na siedem dni roboczych przed przyjazdem gościa.

ŚWIADCZENIA DLA CUDZOZIEMCÓW

(W oparciu o Zarządzenie nr 3/2018 JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, które określa świadczenia, jakie może otrzymać cudzoziemiec przyjeżdżający do AGH na zaproszenie Uczelni [Wydziału lub innej jednostki AGH] oraz ich wysokość.)

  1. Cudzoziemiec, o którym mowa w Zarządzeniu może otrzymać dietę w maksymalnej w kwocie 650,-zł/dzień.
  2. Wysokość diety dla cudzoziemca przyjeżdżającego do Uczelni na zaproszenie Wydziału (lub innej jednostki AGH) ustala Dziekan zapraszającego Wydziału (lub kierownik innej jednostki AGH) w ramach posiadanych środków z uwzględnieniem limitu określonego w punkcie 1.
  3. Poza dietą cudzoziemcowi przyjeżdżającemu na zaproszenie Uczelni (Wydziału) nie mogą być przyznawane inne świadczenia.
  4. W przypadku przyjazdu gości w ramach programów naukowo-badawczych - w szczególnych przypadkach, np. Projekty "Marie Curie" w ramach 6 i 7 PR, gdzie obowiązują inne zasady niż w/w należy do wniosku dołączyć dokumenty, z których wynika inna wysokość świadczeń.

ROZLICZENIE

Rozliczenia kosztów pobytu cudzoziemca dokonuje się w oparciu o dostarczone potwierdzenie odbioru gotówki (diet) przez gościa. Ważne jest, aby na potwierdzeniu odbioru diety był złożony podpis, a nie parafka.
W przypadku pobrania diety dla gościa, który nie przyjechał, należy zwrócić środki najpóźniej
do 7 dni.

KONTAKT:

mgr Magdalena Skawińska-Medoń
pawilon C-1, I piętro, pok. 109
tel. +48 12 617 57 29

 

Informacja uzupełniająca

W związku z Zarządzeniem nr 1/2010 (z dnia 04.01.2010, w sprawie likwidacji Kasy Głównej AGH) JM Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 01.02.2010 roku wypłaty diet dla gości będą realizowane w formie przelewów na konta ROR opiekunów gości lub osób upoważnionych do odbioru diet.